Nowy „mały ZUS”, czyli składki uzależnione od przychodu. Jak skorzystać z ulgi?

W 2019 r. małe firmy zapłacą niższe składki ZUS, uzależnione od przychodu

Już od 1 stycznia 2019 r. najmniejsze firmy przestaną płacić składki ZUS w stałej formie. Teraz ich wysokość będzie zależała od wysokości osiąganych przychodów.

To kolejna po „uldze na start” i działalności nierejestrowanej zmiana w systemie składek ZUS. To także dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców i konkretne korzyści. Jak z nich skorzystać? Zanim odpowiem na to pytanie, proponuję zapoznać się z poniższym „słowniczkiem” porządkującym przydatne pojęcia.

Słowniczek:

  1. Ulga na start – przy zachowaniu określonych warunków nowe firmy przez 6 pierwszych miesięcy działalności mogą opłacać tylko składkę zdrowotną (kod 05 40). Wysokość składki: 319,94 zł.
  2. Preferencyjny ZUS – przy zachowaniu określonych warunków przedsiębiorcy mogą opłacać obniżone składki ZUS przez okres 24 miesięcy (kod 05 70). Wysokość składki: 519,28 zł (ze składką chorobową) lub 503,84 zł (bez składki chorobowej).
  3. Duży ZUS – składki beż żadnych obniżek (kod 05 10). Wysokość składki: 1228,70 zł (ze składką chorobową) lub 1163,39 zł (bez składki chorobowej).
  4. Mały ZUS – Do tej pory termin używany w odniesieniu do preferencyjnych składek ZUS. Od 1 stycznia 2019 roku termin oznaczający nową wysokość składek ZUS uzależnioną od przychodu (kod 05 90).

Na czym polega nowy „mały ZUS”?

 

Zacznijmy od tego, że „mały ZUS” to ulga dostępna dla firm mieszczących się w wymaganym pułapie przychodów.

Niższe składki ZUS w 2019 roku będą dostępne tylko dla tych przedsiębiorców, którzy w 2018 roku osiągnęli przychody nie wyższe niż 63 tys. zł (jeżeli prowadzili działalność przez cały rok). Pozostałe firmy zapłacą składki ZUS według dotychczasowych zasad.

Jeśli w poprzednim roku nie prowadziłeś działalności przez cały rok (np. zawiesiłeś firmę, zamknąłeś ją i ponownie rozpocząłeś), przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję.

Ważne szczegóły:

  1. „Mały ZUS” dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.
  2. „Mały ZUS” od przychodu nie może być niższy niż ZUS preferencyjny. Nie możesz płacić mniej niż osoby na preferencyjnym ZUS.
  3. Nie możesz skorzystać z „małego ZUS” w pierwszym roku prowadzenia działalności.

Jak obliczyć składki na „mały ZUS”?

ZUS posługuje się schematem matematycznym. Jednak prostej symulacji możesz dokonać z wykorzystaniem kalkulatora.

Dobrowolność i konsekwencje „małego ZUS”

Należy pamiętać, że wybór „małego ZUS” jest dobrowolny. Decyzja o skorzystaniu z obniżonych składek ma wpływ na wysokość naszych zasiłków np. zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego. Niższe składki to niższe zasiłki.

Przywilej ograniczony czasowo

Z „małego ZUS” możesz korzystać przez okres 3 lat, po czym tracisz prawo do tego przywileju. Przez okres kolejnych 2 lat zobligowany jesteś do opłacania składek w normalnej wysokości. Ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu może nastąpić dopiero po upływie tego czasu.

Kiedy NIE skorzystasz z „małego ZUS”?

Z „małego ZUS” nie skorzystasz jeżeli:

nie jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jest to przywilej dla jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólników spółek cywilnych);

– twoje przychody z działalności za ubiegły rok kalendarzowy przekraczają próg uprawniający do skorzystania z ulgi (limit przychodów za 2018 r. to 63.000 zł, pamiętaj jednak, że jeżeli zawiesiłeś, wznowiłeś lub rozpocząłeś działalność w trakcie roku, twój limit jest proporcjonalnie niższy);

spełniasz jeszcze warunki do opłacania preferencyjnych składek ZUS (nowy „mały ZUS” nie może być niższy jak ZUS preferencyjny, możesz natomiast skorzystać z „małego ZUS” po 24 miesiącach opłacania składek preferencyjnych – jeżeli spełniasz pozostałe warunki);

– w poprzednim roku kalendarzowym prowadziłeś działalność krócej niż 60 dni;

– w poprzednim roku rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałaś ze zwolnienia z podatku VAT. Warunki te musisz spełniać łącznie (ulga przysługuje ci natomiast jeżeli jednocześnie byłeś na karcie podatkowej i byłeś zgłoszony do VAT);

– wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej (w roku założenia działalności lub w poprzednim roku kalendarzowym);

– w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.,
  • twórca, artysta,
  • osoba wykonująca wolny zawód,
  • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Czego nie mówi ZUS, a co powie ci księgowa?

Żeby „załapać się” na „mały ZUS”, należy w odpowiednim terminie się przerejestrować. W innym razie ulga przepadnie.

A więc…

Jeśli obecnie opłacasz „duży ZUS”, ale chciałbyś w przyszłym roku przejść na „mały ZUS”, musisz do 8 stycznia 2019 r. przerejestrować się z kodu 05 10 (właściwego „dużemu ZUS”), na kod 05 90 (właściwemu „małemu ZUS”).

Jeżeli nie zrobisz tego w tym terminie, stracisz możliwość płacenia „małego ZUS” w 2019 r.

Przykład:
Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą od 2014 r., obecnie opłaca „duży ZUS”. W 2019 r. chce przejść na „mały ZUS” i spełnia ku temu wszystkie warunki. Do 8 stycznia będzie musiała wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego z dotychczasowym kodem (05 10) oraz od tego samego dnia zgłosić się do tychże ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla „małego ZUS” (05 90).

Jeśli obecnie opłacasz preferencyjny ZUS, a chciałbyś po ustawowym okresie 24 miesięcy przejść na „mały ZUS”, musisz przerejestrować się w terminie do 7 dni od pierwszego dnia, w którym wygasa twoja preferencyjna ulga, a ty spełniasz wszystkie warunki do korzystania z „małego ZUS”.

Oznacza to, że firmy po preferencyjnym ZUS mogą przejść na „mały ZUS” nawet w trakcie roku, nie muszą czekać do stycznia.

Przykład:
Pan Adam od 1 czerwca 2017 r. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Okres 24 miesięcy, w których ma prawo do opłacania tych składek, mija 31 maja 2019 r. Jeśli Pan Maciej spełni pozostałe warunki, od 1 czerwca 2019 r. będzie mógł korzystać z „małego ZUS”.

A co, jeśli korzystasz z „ulgi na start”?

Dobra wiadomość jest taka, że korzystanie z „ulgi na start” wcale nie wyklucza możliwości przejścia na „mały ZUS”. Nowy przedsiębiorca dostaje zatem pakiet ulg, które odsuwają w czasie moment opłacenia pierwszych pełnych składek zusowskich.

Nowa firma:

– najpierw korzysta z „ulgi na start”,

– potem z „preferencyjnego ZUS” przez 24 miesiące,

– następnie może przejść na „mały ZUS”, jeżeli spełnia pozostałe warunki.

 


Masz jakieś pytania dotyczące nowego systemu składek ZUS?
Zapraszam do komentowania.