Jak rozliczać sprzedaż produktów cyfrowych na Etsy?

Etsy produkty cyfrowe

Czy polski sprzedawca powinien wystawić fakturę na rzecz portalu Etsy dokumentującą sprzedaż produktów cyfrowych?

Tutaj znajdziesz odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań sprzedawców. Przyjmijmy następującą sytuację.

Prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i sprzedajesz produkty cyfrowe (tj. usługi elektroniczne np. grafiki) na zagranicznej platformie sprzedaży Etsy. Etsy ma swoją siedzibę w Irlandii.

Nabywcą produktów cyfrowych są osoby prywatne (konsumenci) z Unii Europejskiej. Wartość twojej sprzedaży przekracza kwotę 10.000 euro.

Portal Etsy jest zobowiązany do pobrania od konsumentów podatku VAT, według odpowiedniej stawki obowiązującej w danym kraju UE i odprowadzenia go do właściwego urzędu w ramach procedury OSS.

Teraz pojawiają się pytania:

  1. Czy polski sprzedawca powinien wystawić fakturę na rzecz portalu Etsy dokumentującą sprzedaż produktów cyfrowych (czyli przyjąć, że świadczy usługi na rzecz podatnika irlandzkiego)?
  2. Czy może powinien wystawiać pojedyncze faktury dla konsumentów – wtedy już z pominięciem naliczonego przez Etsy VAT?
  3. Czy sprzedaż produktów cyfrowych na Etsy wykazać w JPK_VAT i VAT-UE?

Niestety w przepisach nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na te pytania. Sposób rozliczenia można jednak ustalić opierając się o poszczególne ustawy.

Zaczynamy od przepisów unijnych

Art. 9a ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) Nr 282/2011 z 15.03.2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE. L. z 2011 r. Nr 77, str. 1 z późn. zm.)

Tutaj znajdziemy informację, że w przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem interfejsu czy portalu (jak Etsy), przyjmuje się, że portal taki działa w imieniu własnym, ale na rzecz dostawcy produktów cyfrowych.

Następnie przechodzimy do polskiej ustawy o VAT.

Przepisy krajowe

Art. 8 ust. 2a ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685)

W polskiej ustawie o VAT znajduje się odpowiednik przytoczonego przepisu unijnego. Przepis ten stanowi, że w przypadku gdy podatnik (czyli Etsy), działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej (czyli polskiego sprzedawcy), bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik (Etsy) sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Mówiąc prościej. Jeśli Etsy pośredniczy w sprzedaży produktu cyfrowego, to przyjmuje się, że portal Etsy sam otrzymał a następnie sprzedał te produkty cyfrowe.

Przyjmujemy więc pewną „fikcję prawną”, że Etsy nabywa od polskiego sprzedawcy i sprzedaje wskazane usługi elektroniczne.

Czy wystawić fakturę dla Etsy?

W omawianej przez nas sytuacji, powinieneś wystawiać faktury na rzecz Etsy dotyczące sprzedaży produktów cyfrowych. Mogą to być faktury pojedyncze do każdej transakcji, lub faktury zbiorcze obejmujące dany miesiąc.

Jak rozliczać sprzedaż produktów cyfrowych w deklaracji podatkowej?

Sprzedaż produktów cyfrowych na Etsy traktujesz jako usługi, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT (czyli usługi niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce).

Jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym to wykazujesz je w polach K_11 i K_12 części ewidencyjnej pliku JPK_VAT (oznaczenia prawidłowe na dzień publikacji tego artykułu).

Dodatkowo wykazujesz taką sprzedaż w części E. informacji podsumowującej VAT-UE.

Monika Salawa Potrzebujesz księgowej? Chcesz wystawiać faktury w naszym programie dostosowanym do OSS?

tel. 535 511 911 biuro@solidnaksiegowa.com