„Prawo do popełnienia błędu” również dla sklepu internetowego

prawo do popełnienia błędu

Od 2020 roku nowi przedsiębiorcy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w CEIDG, będą mogli popełnić błąd i nie zostaną za to ukarani.

W przyszłym roku pojawi się ciekawe rozwiązanie dla nowych przedsiębiorców, którzy będą mieli prawo do popełnienia błędu podatkowego.

Na czym polega zmiana?

Jeżeli założysz działalność gospodarczą po raz pierwszy (na podstawie wpisu do CEIDG) i w ciągu 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności naruszysz przepisy związane z wykonywaną działalnością, to zostaniesz wezwany do usunięcia tych naruszeń. Nie otrzymasz mandatu lub kary pieniężnej, o ile poprawisz swój błąd.

Z prawa do popełnienia błędu skorzysta również przedsiębiorca, który podjął działalność ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia działalności lub zakończenia działalności.

Jak będą wyglądały nowe zasady w praktyce?

Jeżeli nie złożysz w terminie deklaracji VAT-7, lub pliku JPK_VAT urząd skarbowy wezwie ciebie do złożenia zaległych deklaracji. Jeżeli naprawisz swój błąd, to nie zostanie na ciebie nałożony mandat.

Prawo do popełnienia błędu nie ma zastosowania, jeżeli:

1) naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości lub

2) naruszenie przepisów prawa jest rażące, lub

3) nie jest możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołały one nieodwracalne skutki, lub

4) konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej, lub

5) naruszenie przepisów prawa polega na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, lub

6) przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com