Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej?

Jak uzyskać zwrot za zakup kasy fiskalnej

Każdemu przedsiębiorcy który po raz pierwszy zakupił kasę fiskalną przysługuje 90% zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego nie więcej jednak niż 700 zł.

Dotyczy to zarówno podatników VAT czynnych, jak i podatników zwolnionych z VAT (vatowców i nievatowców).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy spełnią następujące wymagania:

  1. Zgłosili do urzędu skarbowego zamiar wprowadzenia kasy fiskalnej min. na 1 dzień przed fiskalizacją (czyli wpisaniem numeru NIP do kasy). Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie lub wysłać listem poleconym, liczy się data nadania listu.
  2. Zgłosili do urzędu skarbowego rozpoczęcie ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej w ciągu 7 dni od fiskalizacji. Zgłoszenia można dokonać osobiście w urzędzie lub wysłać listem poleconym, liczy się data nadania listu.
  3. Posiadają dowód zapłaty za kasę fiskalną. W przypadku płatności gotówką, odpowiednie oznaczenie na fakturze. Przy płatności przelewem – potwierdzenie przelewu. Kasa nie może być kupiona w leasingu, na raty lub z odroczonym terminem płatności (powinna być zapłacona do dnia fiskalizacji).
  4. Rozpoczęli rejestrację za pomocą kasy fiskalnej w terminie. Podatnicy którzy nie rozpoczęli ewidencji sprzedaży w terminie nie mogą skorzystać ze zwrotu.

Sposób rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej

Podatnicy VAT czynni, odliczenia uli dokonują w deklaracji VAT (miesięcznej lub kwartalnej) w rozliczeniu za okres w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą urządzenia lub za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie. Sposób rozliczenia zależy od tego czy w danym okresie wystąpi kwota podatku do zapłaty, czy też kwota podatku do zwrotu/przeniesienia.

Podatnicy zwolnieni z VAT, otrzymują zwrot na wskazany numer rachunku bankowego lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy fiskalnej.

Dodatkowe korzyści z zakupu kasy fiskalnej

Zakupione urządzenie ujmowane jest w ewidencji księgowej jako środek trwały i amortyzowane (zaliczone w koszty jednorazowo lub w czasie – poprzez odpisy amortyzacyjne). Dodatkowo płatnicy podatku VAT (vatowcy) mogą odliczyć VAT z faktury za zakup urządzenia.

Ile tak naprawdę wydasz?

Ceny urządzeń fiskalnych wahają się od 700 zł do 3.500 zł netto za urządzenie. Na cenę mają wpływ parametry kasy fiskalnej i jej dodatkowe funkcje. Biorąc pod uwagę fakt, że wartość urządzenia jest kosztem oraz odliczysz VAT od zakupu, zyskujesz o wiele więcej niż 700 zł!

W poniższej tabeli przedstawiam rzeczywisty koszt zakupu kasy fiskalnej, przy założeniu, że jest to pierwsze urządzenie dla firmy, która jest płatnikiem VAT-u i wybrała opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Cena zakupu brutto: 861,00 zł 1599,00 zł
Odliczenie VAT (VAT naliczony): -161,00 zł -299,00 zł
Zwrot z US (90% wartości netto nie więcej jak 700 zł): -630,00 zł -700,00 zł
Ujęcie w koszty (jednorazowa amortyzacja): -126,00 zł -234,00 zł
Rzeczywisty koszt kasy fiskalnej: – 56,00 zł 366,00 zł

Jak widać na powyższym przykładzie, zakupując urządzenie o wartości 861 zł brutto nasz rzeczywisty wydatek równy jest 0 zł, ponieważ ulgi i odliczenia przewyższają poniesione wydatki. Znacznemu ograniczeniu uległ również koszt kasy fiskalnej o wartości 1599 zł brutto – rzeczywisty wydatek to: 366 zł.

Kiedy refundację za kasę należy zwrócić?

Otrzymana kwota refundacji w pewnych okolicznościach może podlegać zwrotowi. Dzieje się tak, gdy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej firma:

  • zakończy działalność
  • ogłosi upadłość
  • zostanie sprzedana, a nowy właściciel nie będzie używał kasy fiskalnej
  • firma dokonała odliczenia, mimo że nie spełniała kryteriów do tego uprawniających np. nie dokonała przeglądu technicznego kasy w obowiązującym terminie