„Czynny żal” sposobem na uniknięcie mandatu

"Czynny żal" sposobem na uniknięcie mandatu

Potrzebujesz złożyć „czynny żal”, jednak nie wiesz jak prawidłowo uargumentować swoją prośbę o odstąpienie od ukarania? Zamieszczam kilka wskazówek, które pomogą w przygotowaniu wniosku.

Co to jest czynny żal?

Czynny żal najprościej mówiąc, to zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, które pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej.

Jak złożyć czynny żal?

Zawiadomienie takie w formie odpowiednio przygotowanego pisemnego wniosku (lub ustnie do protokołu) składamy w urzędzie skarbowym. Dodatkowo należy dopełnić zaniechanej czynności np. złożyć zaległą deklarację, zeznanie roczne lub zapłacić nieuregulowaną zaliczkę na podatek wraz z odsetkami.

Uwaga! Czynny żal nie przywraca terminu do złożenia deklaracji lub zeznań podatkowych, które są terminami prawa materialnego i nie podlegają przywróceniu. Czynny żal może jedynie uchronić przedsiębiorcę przed dodatkową karą, jaką jest mandat skarbowy lub grzywna za niewywiązanie się z obowiązków podatnika.

Składając zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego poinformuj organ podatkowy o charakterze popełnionego czynu i jego istotnych okolicznościach, powiadom czy z popełnionym czynem miały związek inne osoby oraz wyjaśnij w jaki sposób zaniedbanie zostało naprawione.

Kiedy złożenie czynnego żalu nie będzie skuteczne?

Organ podatkowy nie uwzględni czynnego żalu w sytuacji gdy podatnik:

– został już wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały wykroczenie lub przestępstwo;

– jest już w trakcie postępowania kontrolnego;

– zorganizował grupę lub nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego;

– nie dopełnił zaniechanej czynności podatkowej np. nie złożył zeznania podatkowego lub nie uregulował zaległego podatku wraz z odsetkami;

Jak uzasadnić czynny żal – przykład

Na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego zawiadamiam o popełnieniu przeze mnie czynu zabronionego polegającego na tym, że w ustawowym terminie tj. do dnia 25.01.2016 r. nie złożyłem do Urzędu Skarbowego informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT-UE za IV kwartał 2015 r. Niezłożenie deklaracji w ww. terminie nastąpiło w wyniku nieumyślnego przeoczenia. Jednocześnie informuję, że dopilnuję aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Równocześnie oświadczam, że przy popełnieniu wyżej wymienionego czynu nie współdziałałem z innymi osobami. W związku z powyższym wnoszę o odstąpienie od stosowania sankcji przewidzianych w KKS.

Pozostałe pomysły na wyjaśnienia

  1. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków jako podatnika uzasadniam faktem uprzedniej nieznajomości przepisów prawa podatkowego, dotyczących obowiązku opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz złożenia zeznania PIT-39.
  2. Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie spowodowane zostało błędnym przekonaniem, że deklarację VAT-9M mogę przesłać bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego.
  3. Zawiadamiam o popełnieniu czynu zabronionego polegającego na tym, że w ustawowym terminie nie złożone zostało do Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R. Niedotrzymanie ustawowych obowiązków spowodowane zostało uprzednią nieznajomością przepisów prawa podatkowego oraz przekonaniem, iż złożenie odpowiednich dokumentów rejestracyjnych w CEIDG jest również rejestracją do VAT.
  4. Niezłożenie zeznania PIT-37 w ustawowym terminie wynika ze skomplikowanej sytuacji rodzinnej i życiowej w której znalazłem się w kwietniu 2015 r. (lub z faktu przebywania w delegacji poza granicami kraju).
  5. Niezłożenie zeznania PIT-36 w ustawowym terminie wynika z błędnego przeświadczenia, że PIT-36 został złożony przez mojego księgowego (biuro rachunkowe).
  6. Zwłokę w złożeniu zeznania PIT-36L uzasadniam złym stanem zdrowia tj. przewlekłą chorobą oraz leczeniem szpitalnym w pierwszym półroczu 2015 r.
  7. Chciałbym poinformować, że jednoosobową działalność gospodarczą prowadzę od 10 lat, natomiast niezłożenie deklaracji VAT-7 w ustawowym terminie i nieopłacenie podatku należnego zdarzyło mi się pierwszy raz.
  8. Deklaracja VAT-7 za miesiąc marzec 2015 r. została złożona z jednodniowym opóźnieniem, ponieważ awaria oprogramowania w placówce Poczty Polskiej uniemożliwiła mi wysłanie dokumentu przed godz. 24:00.
  9. Jako nowy przedsiębiorca, korzystający z formy opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym, nie byłem świadomy faktu, iż zeznanie PIT-28 należy złożyć do końca stycznia 2015 r., a nie do końca kwietnia 2015 r.