Co zrobić, aby od 2020 r. nadal stosować 0% stawkę VAT do WDT?

WDT 2020

Nowy rok przyniesie nam zmiany w dokumentowaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Od 2020 r. należy posiadać co najmniej dwa dowody potwierdzające WDT, wydane przez podmioty bezstronne wobec stron transakcji, aby zastosować stawkę VAT 0%. Faktura sprzedaży + list przewozowy nie wystarczy, żeby zastosować stawkę 0% VAT!

Co dokładnie mówi przepis?

Po pierwsze, chodzi o warunek w postaci konieczności podania prawidłowego numeru VAT kontrahenta oraz obowiązek prawidłowego wykazania transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE.

Po drugie, zastosowanie stawki 0% do WDT będzie możliwe, gdy sprzedawca będzie posiadał co najmniej dwa dowody potwierdzające transport lub wysyłkę, które zostały wydane przez dwie różne strony, które są niezależne od siebie nawzajem, od sprzedawcy i od nabywcy, w tym dwa dowody z grupy A lub jeden dowód z grupy A oraz jeden dowód z grupy B.

GRUPA A: GRUPA B:
Dokumenty odnoszące się do wysyłki lub transportu towarów, takie jak: Polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów
Podpisany list przewozowy CMR Dokumenty urzędowe wydane przez organ władzy publicznej, np. notariusza, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia
Konosament Poświadczenie odbioru wystawione przez prowadzącego magazyn w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim
Faktura za towarowy przewóz lotniczy
Faktura od przewoźnika towarów

Trudny do spełnienia może okazać się warunek posiadania dwóch różnych dokumentów od dwóch różnych podmiotów, skoro zazwyczaj dokument CMR wystawiany jest przez przewoźnika, który również wystawia fakturę za transport towarów.

WDT – gdy transport organizuje nabywca

Ponadto, gdy transport wykonywany jest przez nabywcę, sprzedawca musi posiadać pisemne oświadczenie nabywcy potwierdzające, że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub przez osobę trzecią działającą na rzecz nabywcy, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów.

Takie pisemne oświadczenie musi zawierać:

  • datę wystawienia;
  • nazwę lub imię i nazwisko oraz adres nabywcy;
  • ilość i rodzaj towarów;
  • datę i miejsce przybycia towarów;
  • w przypadku dostawy środków transportu, numer identyfikacyjny środków transportu;
  • oraz identyfikację osoby przyjmującej towary na rzecz nabywcy;
  • Nabywca dostarcza sprzedawcy pisemne oświadczenie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła dostawa.
Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com