Dowiedz się, jak poprawnie rozliczyć różnice kursowe na koncie PayPal

Prowadzisz sklep internetowy i zajmujesz się sprzedażą towarów przez Internet za pośrednictwem Allegro lub sklepu www. Chciałbyś jednak rozszerzyć swoja ofertę o rynek zagraniczny i sprzedawać np. na eBay. Tutaj pojawia się pewien problem. Mianowicie, jak prawidłowo rozliczyć różnice kursowe od transakcji na koncie PayPal.

Zacznę od małego wyjaśnienia…

Możemy wyróżnić 3 rodzaje różnic kursowych:

  1. Różnice kursowe od uzyskanych przychodów
  2. Różnice kursowe od poniesionych kosztów
  3. Różnice kursowe od środków własnych

Przy czym, aby doszło do powstania ww. różnic kursowych zarówno wpływ waluty, jak i jej rozchód musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie powoduje zatem powstania różnic kursowych fakt wypłaty waluty na cele prywatne przedsiębiorcy.

Prześledźmy teraz jak wygląda rozliczenie różnic kursowych na twoim koncie PayPal.

1. Różnice kursowe od uzyskanych przychodów

Sprzedajesz towar za pośrednictwem serwisu np. eBay. Twój klient przelewa ze swojego konta w PayPal należność za produkt w walucie na twoje konto w PayPal. Po odnotowaniu wpłaty od klienta w walucie obcej, w tym samym dniu wystawiasz fakturę za zakup towaru (w tej samej walucie).

W takim przypadku dzień otrzymania wpłaty to równocześnie dzień sprzedaży (czyli dzień powstania przychodu ze sprzedaży).

Jak ustalić różnicę kursową od uzyskanych przychodów?

Krok 1. Ustal kiedy uzyskałeś przychód. Przychód ze sprzedaży powstaje w dniu:

  • Wydania towaru lub wykonania usługi lub
  • Wystawienia faktury lub
  • Uregulowania należności (otrzymania zapłaty)

w zależności od tego które zdarzenie wystąpiło jako pierwsze.

Krok 2. Przelicz uzyskany przychód na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Krok 3. Otrzymaną zapłatę za towar, przelicz według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Natomiast jeżeli nie można ustalić faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, to wówczas możesz zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Krok 4. Porównaj przychód w PLN z otrzymaną zapłatą w PLN.

Jeżeli:

  • Przychód jest niższy niż otrzymana kwota to powstaje dodatnia różnica kursowa
  • Przychód jest wyższy niż otrzymana kwota to powstaje ujemna różnica kursowa.
Dla ułatwienia przygotowałam schemat którym można się posłużyć:
Przychód ze sprzedaży Otrzymanie wpłaty od klienta
Przeliczyć na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu

Przeliczyć na złotówki według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia otrzymania wpłaty

 

(jeżeli nie można ustalić kursu faktycznego, zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpłaty).

Jak ustalić różnice kursowe od przychodów na PayPal?

Najczęstszy model sprzedaży z wykorzystaniem PayPal to odnotowanie wpłaty od klienta w walucie obcej i w tym samym dniu wystawienie faktury za zakup towaru. Dzień otrzymania wpłaty od klienta to w twoim przypadku dzień sprzedaży. Faktura sprzedaży wystawiana jest w walucie właściwej dla danej transakcji zakupu i przeliczana według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wystawienia.

PayPal nie ogłasza kursów waluty stosowanych do przeliczenia złotego dla operacji wpływu na konto. W związku z tym, iż nie ma możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty dla tej operacji, do rozliczania transakcji stosujesz kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie wpłaty na konto PayPal.

Dzięki temu przy wpływie pieniędzy na konto nie powstają różnice kursowe, ponieważ zarówno wpłata jaki i faktura będzie przeliczona po tym samym kursie NBP.

2. Różnice kursowe od poniesionych kosztów

W podobny sposób rozliczane będą różnice kursowe od poniesionych kosztów. Załóżmy, że otrzymałeś fakturę (w walucie) od swojego dostawcy za zamówione towary. Chcesz zapłacić za nią ze środków zgromadzonych na twoim koncie PayPal. Tutaj również mogą wystąpić różnice kursowe.

Jak ustalić różnice kursowe od poniesionych kosztów?

Krok 1. Przelicz kwotę z faktury na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Krok 2. Przelicz zapłatę za tę fakturę według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia. Kurs faktycznie zastosowany to taki, po jakim dokonuje się wyceny w danym dniu transakcji walutowej (przeliczenia waluty obcej). Natomiast jeżeli nie można ustalić faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, to wówczas możesz zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego ten dzień.

Krok 3. Porównaj koszt wynikający z faktury w PLN z dokonaną zapłatą w PLN.

Jeżeli:

  • Koszt jest niższy niż wydatkowana kwota to powstaje ujemna różnica kursowa
  • Koszt jest wyższy niż wydatkowana kwota to powstaje dodatnia różnica kursowa.
Dla ułatwienia przygotowałam schemat którym można się posłużyć:
Poniesienie kosztu Zapłata za fakturę kosztową
Przeliczyć fakturę kosztową na złotówki po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury Przeliczyć na złotówki według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia zapłaty

 

(jeżeli nie można ustalić kursu faktycznego, zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty).

Chcesz zapłacić za fakturę swojemu dostawcy, więc z konta PayPal dokonujesz przelewu pieniędzy na rachunek bankowy dostawcy lub na jego konto w PayPal, czyli…

Jak ustalić różnice kursowe od kosztów w PayPal?

Sprawdź, czy dla tej operacji PayPal podaje faktycznie zastosowany kurs przeliczenia na złotówki. Jeżeli posiadasz informację o kursie faktycznym, skorzystaj z niego do przeliczenia zapłaty na złotówki. Jeżeli jednak nie masz możliwości uwzględnienia faktycznie zastosowanego kursu waluty, do rozliczania transakcji zastosuj kurs średni Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dokonanie zapłaty z konta PayPal.

Porównaj kwotę z faktury przeliczoną na złotówki (po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury) z kwotą przelewu również przeliczoną na złotówki i ustal różnice kursowe od tej transakcji.

3. Różnice kursowe od środków własnych

Różnice kursowe od środków własnych na koncie PayPal wynikają z ruchu środków na tym rachunku. Czyli jeżeli wartość wypływających z konta w systemie PayPal środków pieniężnych będzie inna niż wartość tych środków z dnia ich wpływu na to konto. Różnice te ustala się porównując faktycznie zastosowany kurs waluty z dnia wpływu środków pieniężnych (wartości pieniężnych) z kursem faktycznie zastosowanym waluty z dnia wypływu tych środków (wartości).

Przy czym, aby doszło do powstania ww. różnic kursowych zarówno wpływ waluty, jak i jej rozchód musi mieć związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie powoduje zatem powstania różnic kursowych fakt wypłaty waluty na cele prywatne przedsiębiorcy.

Dla ułatwienia przygotowałam schemat którym można się posłużyć:
Wpływ środków na rachunek Wypływ środków z rachunku
Przeliczyć na złotówki według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia wpływu (jeżeli nie można ustalić kursu faktycznego, zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu). Przeliczyć na złotówki według faktycznie zastosowanego kursu waluty z dnia wypływu (jeżeli nie można ustalić kursu faktycznego, zastosować kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wypływu).

Jak ustalić różnice kursowe od środków własnych w PayPal?

Przykład: Przelewasz środki z konta PayPal na twoje firmowe konto złotówkowe (PayPal dokonuje przewalutowania walut obcych po swoim kursie), a pozyskane w ten sposób złotówki wykorzystujesz na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Zacznijmy od tego, że w związku z dokonywanym przez PayPal przewalutowaniem, powstaną różnice kursowe od środków własnych, o których mowa w cyt. art. 24c ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Żeby ustalić różnice kursowe przy wypłacie środków z konta w systemie PayPal powinieneś wartość środków wypływających z konta w systemie PayPal przeliczoną po kursie faktycznie zastosowanym przez system z dnia przewalutowania (tj. z dnia wypływu środków z rachunku PayPal) i porównać z wartością tych środków ustaloną po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków na konto, z uwzględnieniem metody przyjętej dla ustalania kolejności wyceny tych środków (najczęściej FIFO).

Różnicę wynikającą z porównania tych wartości powinieneś zaliczyć odpowiednio do przychodów bądź kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.


Jeżeli masz więcej pytań dotyczących różnic kursowych na PayPal, zapraszam do komentarzy. 


Monika Salawa
Potrzebujesz księgowej? Skontaktuj się ze mną! 
tel. 535 511 911
monika.salawa@solidnaksiegowa.com