3 nowe obowiązki dla działalności prowadzonej w formie Spółki

CRBR

Koniec roku obfituje nie tylko w zmianach podatkowych, ale i w zmianach w ustawie o KRS. Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w firmie Spółki wpisanej do KRS – zapoznaj się z tymi trzema nowościami:

ZMIANA NR 1 | Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych 

W dniu 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy zobowiązujące spółki do zgłaszania oraz aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Kim jest beneficjent rzeczywisty?
Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad Spółką. W przypadku spółek kapitałowych, za beneficjentów rzeczywistych będą uznawani między innymi udziałowcy lub akcjonariusze, którzy dysponują ponad 25% udziałów / akcji lub praw głosu w danej spółce.

Co obejmie zgłoszenie?
Zgłoszeniu do CRBR podlegać będą podstawowe dane spółek:

 • nazwa,
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer KRS i NIP,
 • dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki m.in.
  • imię i nazwisko,
  • obywatelstwo,
  • informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

Kto ma obowiązek dokonywania zgłoszeń?
Do dokonywania zgłoszeń do CRBR obowiązane będą:
spółki jawne,

 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych).

Zgłoszenia będą nieodpłatne i powinny zostać dokonane przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki (np. członkowie zarządu spółki kapitałowej).

Kiedy mija termin zgłoszenia do CRBR?

 • Jeżeli Spółka została wpisana do KRS przed dniem 13 października 2019 r., zgłoszenia dokonujemy do dnia 13 kwietnia 2020 r.
 • Jeżeli Spółka została wpisana do KRS po 13 października 2019 r., zgłoszenia dokonujemy w ciągu 7 dni od dnia wpisu Spółki do KRS.
 • Jeżeli chcemy zgłosić zmianę danych w CRBR, mamy na to 7 dni czasu.

 
Jak dokonać zgłoszenia?
Zgłoszenia dokonywane będą w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgłoszenie informacji do CRBR odbywa się pod adresem https://www.podatki.gov.pl/crbr/
 
Więcej informacji na temat CRBR można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

 ZMIANA NR 2 | Max. 10 pozycji PKD

Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązują do wskazania maksymalnie 10 pozycji przedmiotu działalności gospodarczej (PKD), w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności. Przy czym nie ma znaczenia ilość pozycji PKD wskazanych w umowie spółki.

Kto ma obowiązek zaktualizować dane?
Aktualizacja w zakresie kodów PKD dotyczy
·         spółek jawnych,
·         spółek komandytowych,
·         spółek komandytowo-akcyjnych,
·         spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
·         spółek akcyjnych

które zgłosiły do KRS więcej niż 10 kodów PKD.

Do kiedy należy dokonać aktualizacji?
Zgłoszenie zmiany w zakresie PKD powinno nastąpić do dnia 1 grudnia 2019 r.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy złożyć odpowiednie formularze w KRS.

ZMIANA NR 3  | Oświadczenia o adresach członków zarządu

W KRS należy również wskazać adresy do doręczeń osób reprezentujących firmę – członków zarządu, prokurentów oraz wspólników. Spółki kapitałowe są również zobowiązane do złożenia oświadczenia o adresach do doręczeń osób uprawnionych do powołania członów zarządu.

Jak dokonać zgłoszenia?
Należy przygotować oświadczenia w formie pisemnej i wysłać do KRS.

Do kiedy należy złożyć oświadczenia?
Oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń należało zgłosić do dnia 15 września 2019 r.